Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 30 oktober 2023.

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke contractuele relatie tussen de besloten vennootschap SPACEKRAFT BV , met maatschappelijke zetel te Lindekapelstraat 32, 3730 Hoeselt, met ondernemingsnummer BE0797.609.224 (RPR: Antwerpen, afdeling Tongeren), hierna te noemen “SPACEKRAFT”; en haar contractpartij hierna te noemen “de Klant”.  Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar via de website van SPACEKRAFT (www.spacekraft.be).

Artikel 2: Offertes en prijszetting

Alle offertes door SPACEKRAFT zijn geheel vrijblijvend. Het ondertekenen of schriftelijk accorderen van een door SPACEKRAFT uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met SPACEKRAFT. De offertes van SPACEKRAFT zijn 30 dagen geldig, tenzij dit anders schriftelijk vermeld staat op de offerte. Bestellingen – al dan niet op basis van een offerte – zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door SPACEKRAFT worden aanvaard. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden gerekend in euro, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, betaalt de Klant bij goedkeuring van een opdracht een voorschot van 50% op het totaalbedrag.

Artikel 3: Facturatie en betaling

Na aanvaarding van de offerte is de klant een voorschot verschuldigd van 50% van de totaalprijs exclusief btw, tenzij anders wordt aangegeven door SPACEKRAFT. Hiervoor wordt een voorschotfactuur opgemaakt. Desgevallend kan SPACEKRAFT ervoor opteren om, naast een voorschot, tevens een tussentijdse betaling te vragen bij aflevering van het eerste ontwerp en een finale betaling van het resterende bedrag bij toepassing van de feedback van de Klant

Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de Klant en SPACEKRAFT is de Klant betaling verplicht. In het geval van het afnemen van een dienst voor onbepaalde tijd, is de Klant maandelijks betaling verplicht vanaf het moment dat de diensten worden uitgevoerd. De Klant dient binnen 20 dagen na het verzenden van de factuur door SPACEKRAFT het verschuldigde bedrag te voldoen. In genoemde gevallen behoudt SPACEKRAFT zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Indien de Klant de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door SPACEKRAFT een aanmaning tot betaling verstuurd. Indien de Klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door SPACEKRAFT, is de Klant aan SPACEKRAFT een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Klant onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen na facturering SPACEKRAFT hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden. Klant wordt pas eigenaar, of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten, vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens SPACEKRAFT heeft voldaan.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

SPACEKRAFT mag de opdracht geheel of gedeeltelijk in onderaanneming laten uitvoeren. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden uitsluitend en bij benadering doorgegeven. Deze termijnen zijn niet bindend voor SPACEKRAFT. De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijn start vanaf dat SPACEKRAFT alle nodige gegevens voor de volledige uitvoering van de opdracht heeft ontvangen. Een vertraging in de beoogde leverings- en uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst op rekening van SPACEKRAFT. SPACEKRAFT behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of een onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere zekerheid te eisen ten bedrage van de aannemingssom, wanneer het vertrouwen van SPACEKRAFT in de financiële betrouwbaarheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen wordt geschonden.

Artikel 5: Duur en beëindiging

Voor de verbintenis tot stand komt wordt duidelijk vastgelegd of de verbintenis een eenmalige opdracht is en derhalve geen looptijd kent of dat de dienst maandelijks wordt afgenomen door Klant voor onbepaalde tijd. Alle diensten die afgenomen worden voor onbepaalde looptijd, zijn op elk moment uitsluitend schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één maand. SPACEKRAFT heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien; (1) derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door SPACEKRAFT onderhouden worden; (2) de Klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met SPACEKRAFT gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden; (3) de Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Klant heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Een annulering van een bestelling door de Klant dient steeds per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 8 dagen na ondertekening van de bestelbon. Wanneer de Klant om welke reden dan ook afziet van zijn bestelling wordt een bedrag van 30 % van de overeengekomen aannemingsprijs als forfaitaire contractuele schadevergoeding ten gunste van SPACEKRAFT opgelegd. In geval van annulatie tussen de 8e en de 15e dag na ondertekening van de bestelbon is deze forfaitaire schadevergoeding 60 % van de overeengekomen prijs en na de 15e dag is de integrale som van de bestelling verschuldigd.

Artikel 6: Afwijkingen

Tijdens een project kunnen er inhoudelijke veranderingen aan bod komen of worden onderdelen complexer dan initieel besproken. Deze kunnen een invloed hebben op de totale kostprijs van het project. Functionaliteiten en/of activiteiten die gevraagd worden maar niet opgenomen zijn in de offerte worden als ‘afwijking’ behandeld. Hierdoor kan het uiteindelijke budget overschreden worden. Tijdens alle fases van het project (voorbereiding, design en ontwikkeling) houden wij de Klant op de hoogte van de mogelijke afwijkingen. Indien er geen afwijkingen mogen plaatsvinden dient dit bij aanvang gemeld te worden zodat wij hier strikt rekening mee kunnen houden.

Artikel 7: Overmacht

SPACEKRAFT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer SPACEKRAFT als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal SPACEKRAFT alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Klant en SPACEKRAFT geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door SPACEKRAFT tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 8: Hosting-, e-mail- en domeinnaamovereenkomsten

Hosting-, e-mail- en domeinovereenkomsten worden aangegaan voor een minimumduur van één (1) jaar vanaf de datum van aanvaarding van de offerte. Deze overeenkomsten worden telkens automatisch verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen of de overeenkomst wordt opgezegd. De Klant kan de overeenkomst per e-mail opzeggen uiterlijk één (1) maand voor het einde van de geldigheidsduur van de overeenkomst. Bij laattijdige opzegging zal de Klant de gehele vergoeding voor de nieuwe ingegane periode verschuldigd zijn. Mits tijdige betaling door de Klant van de hosting-, e-mail- en domeinnaamvergoeding zorgt SPACEKRAFT voor de verlenging van de hosting-, e-mail- en domeinnaamovereenkomst. Bij niet- of laattijdige betaling van deze vergoedingen wordt de diensten geschrapt en blijven de tegoeden opeisbaar. Heractivatie is mogelijk na betaling van de openstaande vergoedingen vermeerderd met eventuele heractivatiekosten.

Voor de hosting-, e-mail- en domeinnaamregistratie werkt SPACEKRAFT samen met de door haar gekozen, gespecialiseerde partner ‘Combell NV’ (met zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent en met het ondernemingsnummer BE0541.977.701). Tenzij expliciet anders overeengekomen, heeft SPACEKRAFT het recht om deze partner vrij te kiezen.

Bij ondertekening van de domeinnaamovereenkomst aanvaardt de Klant de voorwaarden van de officiële domeinnaam registratieinstantie DNS België VZW (KBO nummer BE0466.158.640) die te raadplegen zijn via www.dnsbelgium.be.

Bij het registreren van domeinnamen voor Klanten fungeert SPACEKRAFT als Contractant en Technisch Beheerder. De Contractant is degene die voor de domeinnaam en hosting betaalt vooraleer deze worden doorgefactureerd aan de Klant. De Technisch Beheerder kan alle technische instellingen doen. SPACEKRAFT draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. Indien de Klant een voorkeur heeft voor een eigen domeinnaambedrijf en waarbij de domeinnaam kan geregistreerd worden, en/of hostingbedrijf is hiertegen geen enkel bezwaar. SPACEKRAFT draagt met betrekking tot de hosting geen enkele aansprakelijkheid noch gehoudenheid mocht de ontwikkelde website niet gehuisvest geraken, of niet online verschijnen wegens problemen bij de huisvesting (‘hosting’). SPACEKRAFT draagt met betrekking tot de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid noch gehoudenheid mocht de gewenste domeinnaam niet geregistreerd geraken.

Artikel 9: Fair Use Policy webhosting

SPACEKRAFT biedt in sommige situaties onbeperkte dataverkeer aan. Dit heeft als voordeel dat je jezelf geen zorgen hoeft te maken over limieten op dataverkeer. Als je een keer meer verbruikt, wordt dit door ons niet in rekening gebracht.

Op deze onbeperkte dataverkeer is altijd een Fair Use Policy (FUP) van kracht. Fair use staat voor ‘redelijk gebruik’, ofwel normaal consumentengebruik. Deze regeling zorgt ervoor dat we Klanten, die misbruik maken van deze diensten zonder harde limiet, kunnen aanspreken op hun gedrag.

Onder de Fair Use Policy van SPACEKRAFT kun je op jouw hostingpakket naar hartenlust gebruik maken van dataverkeer, zolang de door jou gebruikte hoeveelheid over langere periodes gemeten niet hoger dan 200 GB per maand is.

Gebruik je meer dan bovenstaande waarden? Dan nemen we contact met je op. We bekijken graag samen met jou hoe het verbruik verminderd kan worden en of er andere opties beschikbaar zijn om je toch van dienst te kunnen zijn.

Artikel 10: Websites en webshops

Het naleven van alle wettelijke voorschriften is en blijft de verantwoordelijkheid van de Klant. SPACEKRAFT kan deze wettelijke voorschriften op vraag van de Klant toepassen op de webwinkel. De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de wetgeving inzake de opzet en het beheer van webwinkels/websites en dit zowel voor én na de bouw van de webwinkel/website door SPACEKRAFT. De Klant dient derhalve te controleren dat de webwinkel/website te allen tijde beantwoordt aan de wettelijke en administratieve formaliteiten die van toepassing zijn. SPACEKRAFT is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het niet naleven van de wettelijke voorschriften en administratieve formaliteiten die gelden voor webwinkels/websites en gerelateerde producten. SPACEKRAFT behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van SPACEKRAFT te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

Wij kunnen niet garanderen dat een applicatie of website er exact hetzelfde uitziet op alle browsers of apparaten. Browserondersteuning streeft ernaar om voor de gebruiker een ervaring te creëren waarbij hij alle functionaliteiten kan gebruiken in een layout die in lijn is met het design dat ontwerpen is voor de applicatie of website. Wij ondersteunen de twee meest recente GROTE versies (bv.: Firefox 90.X.X of Firefox 89.X.X) van onderstaande browsers bij de start van de voorbereidende fase:

Ondersteunende desktop browsers:

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge

Ondersteunende mobiele browsers:

  • Safari op Apple iOS
  • Google Chrome op Apple iOS
  • Google Chrome op Android OS

Artikel 11: Garantie en onderhoud

Na de oplevering van het project start automatisch een garantieperiode van 30 dagen. Tijdens deze periode zullen alle gemelde incidenten of niet correct werkende functionaliteiten zonder meerprijs worden opgelost. Na de garantieperiode kan de Klant gebruik maken van een onderhoudscontract indien er een getekend SLA-contract (Service Level Agreement) is en er dus service credits/uren aangekocht zijn.

Artikel 12: Copyright

Het eigendom van door SPACEKRAFT verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij SPACEKRAFT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In het laatste geval kan SPACEKRAFT hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is SPACEKRAFT gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. SPACEKRAFT behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Al het door SPACEKRAFT vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van SPACEKRAFT niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Voor zover SPACEKRAFT bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop SPACEKRAFT weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SPACEKRAFT op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met SPACEKRAFT of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SPACEKRAFT. SPACEKRAFT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding, verbinding met de server, werking van de website/webshop en/of webapplicatie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het SPACEKRAFT netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. SPACEKRAFT kan tevens ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verlies van gegevens of storing van allerlei aard door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het SPACEKRAFT netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SPACEKRAFT slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van SPACEKRAFT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De Klant dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. SPACEKRAFT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. SPACEKRAFT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Klant aangeleverde materiaal dat op de website van de Klant is aangebracht. SPACEKRAFT is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

Artikel 14: Buitengebruikstelling

SPACEKRAFT heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens SPACEKRAFT niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. SPACEKRAFT zal Klant vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SPACEKRAFT kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienstelling wordt overgegaan indien Klant binnen een door SPACEKRAFT gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen

SPACEKRAFT noch de Klant zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 16: Wijzigingen of reclamatie

Bij oplevering van een website of applicatie start automatisch een garantieperiode van 30 dagen waarin de Klant de gelegenheid heeft duidelijk omschreven gebreken of niet correct werkende functionaliteiten te melden aan SPACEKRAFT, waarna SPACEKRAFT deze gebreken in overleg met Klant zonder meerprijs zal trachten te verhelpen. Wanneer aan SPACEKRAFT binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de Klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken. Reclamatie schort de verplichtingen van de Klant niet op.

Artikel 17: Overig

SPACEKRAFT zal geen persoonlijke gegevens van de Klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan SPACEKRAFT.

SPACEKRAFT is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18: Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SPACEKRAFT en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Eventuele betwistingen worden beheerst door het Belgisch recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.